MyPublicWiFi Ảnh chụp màn hình
Thiết lập điểm truy cập
Bắt đầu WiFi ảo
Bắt đầu Hotspot đa chức năng
Bắt đầu WiFi ảo (ICS)
Bắt đầu WiFi ảo (Chế độ bộ định tuyến)
Khởi động Hotspot đa chức năng (Chế độ bộ định tuyến)
Bắt đầu WiFi ảo (Chế độ cầu nối)
Bắt đầu WiFi ảo (Chế độ lặp lại)
Bắt đầu WiFi ảo (Không chia sẻ Internet)
Dừng WiFi ảo (Chế độ Bộ định tuyến)
Dừng WiFi ảo (Chế độ lặp lại)
Dừng Điểm truy cập đa chức năng (Chế độ bắc cầu)
Emoji và Unicode SSID
Mã QR
Cài đặt điểm phát sóng
Quản lý
Theo dõi các trang web đã truy cập
Ghi nhật ký URL
Quản lý
Cấu hình DHCP
Thiết Bị Đã Kết Nối
Trình quản lý băng thông
Trình quản lý băng thông động
Trình quản lý băng thông
Xác thực người dùng
Xác thực người dùng
Xác thực người dùng
Xác thực người dùng
Xác thực người dùng
Xác thực người dùng
Xác thực người dùng
Quản lý Mã Voucher
Tạo danh sách mã
Sửa Mã Voucher
Xuất / In danh sách mã
Chuyển tiếp cổng
Chuyển tiếp cổng
Đa ngôn ngữ
Danh sách đen thiết bị
Chia sẻ tập tin
Chia sẻ tập tin